BioQuat ®, Consultoria Energètica i Mediambiental, S.L., és una empresa fundada l’any 2000 pels seus actuals socis.

El seu objectiu empresarial és aconseguir en tots els àmbits de la societat la sostenibilitat energètica i ambiental.

BioQuat es empresa líder en optimitzar l’energia dels seus clients en els 2 factors determinants:

 • L’adquisició de la energia: control, gestió i compra als mercats energètics, autogeneració i generació distribuïda amb renovables.
 • L’ús d’aquesta: diagnosis, auditories energètiques, assessorament, disseny i seguiment de plans de gestió d’energia, disseny i direcció de projectes d’estalvi, plans de mesura i verificació d’estalvi.

Adquisició de l’Energia

Anàlisi, control i gestió de subministraments energètics (energia elèctrica, gas, combustibles líquids i sòlids, aigua) per grans consumidors i multicups

 • Confecció de plecs tècnics i administratius per licitacions
 • Gestió i optimització de compra d’energia:
 • Comprovació i validació de facturacions
 • Gestió de regularitzacions
 • Servei de gestió “on line” per concentrador de dades i accés telefònic.
 • Gestió de consums per clients corporatius amb informes de seguiment i optimitzacions de potencia
 • Lectura remota de comptadors

Estudis i projectes de de plantes fotovoltaiques per autoconsum i generació distribuïda

Estudis de viabilitat de cogeneració, biomassa, geotèrmia

Assessoria jurídica energètica, informes tècnics i pericials

Projectes de legalitzacions i direccions d’obra
Tramitació de subvencions i ajuts a les administracions (ICAEN, IDAE, FEDER)
Verificació de factures elèctriques i de gas natural

Ús de l’Energia

Auditories i diagnosis energètiques

Projectes d’estalvi d’electricitat, gas, combustibles sòlids i aigua.

Disseny i implantació de sistemes de gestió energètica, supervisió de dades al núvol, plans d’acció, ISO 14000, OSHAs.

Anàlisi d’energies:

 • Obtenció de corbes de càrrega
 • Comprovació de comptadors elèctrics i de gas amb patrons d’alta precisió.
 • Anàlisi de la qualitat del subministrament d’energia elèctrica. Detecció de pertorbacions. Estudi d’harmònics i de qualitat d’ona.

Estudis termogràfics

Estudis de valorització energètica de residus

Consultoria i gestió d’aigües, residus i emissions atmosfèriques:
 • Anàlisi d’aigües de qualsevol procedència i per a qualsevol ús
 • Minimització del consum d’aigua en processos industrials
 • Tramitació DUCA
 • Tramitació sol·licitud de permís d’abocament d’aigües residuals
 • Minimització de residus
 • Estudis de minimització de residus especials
 • Declaració anual de residus industrials – DARI
 • Registre d’emissions i transferència de contaminants - PRTR
 • Inventari i caracterització de focus emissors
 • Anàlisi de qualitat de l’aire en edificis d’ús públic
 • Plans de minimització i correcció d’emissions
 • Anàlisi d’emissions i immissions

Mapes acústics i plans de prevenció de soroll

Estudis de subvencions

Estudis de viabilitat urbanística

Estudis d’impacte ambiental

Estudis i projectes d’activitats classificades

Formació:
Cursos d’educació ambiental
Cursos de formació ocupacional
Cursos de postgrau
Màsters
Plans de formació per a operaris industrials
Gestió administrativa i jurídica de sancions i expedients

Implantació de sistemes de gestió ambiental
Avaluacions ambientals

 • Diagnosi i auditories ambientals
 • Implantació UNE-EN-ISO 14000
 • Implantació del Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS II)

Llicències ambientals

Plans d’emergència
Aplicació del reglament REACH (registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics)

El seu equip tècnic ha realitzat més de 5.000 estudis i projectes en diversos sectors.
 • Alimentari
 • Arts Gràfiques
 • Automoció
 • Cimenter
 • Esportiu
 • Edificis comercials
 • Entitats Públiques i Associacions
 • Farmacèutic
 • Paperer
 • Plàstic
 • Químic
 • Sanitari
 • Telecomunicacions
 • Tèxtil
 • Turisme

AVÍS LEGAL i DADES EMPRESA

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Titular: Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ® )
 • Adreça: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 • Contacte: bioquat@bioquat.cat
 • Telèfon: + 34 937.480.400
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum : 33130, Foli: 168 , Full: B-223587
 • NIF: B62390307

Dades de les oficines de l'empresa:

 • Adreça: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 • Contacte: bioquat@bioquat.cat
 • Telèfon: + 34 937.480.400

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que la companyia Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ®) amb domicili a: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (a partir d'ara "l'Empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ®), Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.


Moltes gràcies per contactar amb nosaltres
En breu respondrem la vostra consulta.
Aquesta web utilitza galetes tècniques pròpies, i de tercers per realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris.
Algunes funcionalitats d'aquesta web podrien no estar disponibles sense aquestes galetes.
Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús. X